Forretningsbetingelser

+45 50 4000 20

Fælles betingelser for møbeltransport og opbevaring

1) Vilkår

Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser, af branchekutyme eller –sædvane eller af særlig skriftlig aftale mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

2) Ansvar

​a. Firmaet bærer ansvaret som fragtfører

b. Firmaet er dog kun ansvarlig for bortkomst eller skade, som skyldes fejl eller forsømmelser hos firmaet eller det af dette antagne mandskab. Firmaet er således feks. Ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure eller godsets egen beskaffenhed (herunder at godset ikke kan tåle påvirkninger, der normalt forekommer ved møbeltransport og opbevaring).

c. Firmaet er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr af nogen art, som ikke kan tilregnes firmaets forhold.

d. Kunden har pligt til skriftligt at gøre firmaet opmærksom på, at der er tale om særligt værdifuldt gods, såsom antikviteter, kunstgenstande, malerier, orientalske tæpper m.v, guld, sølv, ædle stene og pengepræsentativer.

e. Firmaet er uden ansvar for bortkomst eller skade, der skyldes behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning foretaget af kunden eller personer, der handler på dennes vegne.

3) Erstatning

​a. Firmaets erstatningspligt begrænses til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skaden indtrådte, idet affektionsværdien eller anden særlig værdi ikke erstattes, medmindre firmaet på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar for nøje specifikke genstande.

b. Erstatningen kan ikke overstige det af kunden dokumenteret tab og kan højst andrage 50.000 kr. for et kolli eller indholdet af en flyttekasse og max 2 mio. kr. pr. flytteopgave, medmindre firmaet på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar. Hvis flere kolli omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som en enhed (F.eks. et service) er firmaet kun ansvarlig for et kolli. Bortkommer eller beskadiges enkelte dele af en sådan enhed, har firmaet intet ansvar for en mulig værdiforringelse af selve enheden, medmindre særlig aftale er truffen herom.

c. når erstatning for fuld nyværdi er betalt, overgår ejendomsretten til det bortkomne/beskadigede gods til firmaet.

d. I stedet for kontant erstatning kan firmaet efter aftale med kunden levere nye effekter, identiske med de bortkomne/beskadigede, eller efter aftale med kunden lade udføre en håndværkmæssig korrekt reparation af beskadigelserne.

4) Reklamationer

​Krav om erstatning bør skriftligt tilstilles firmaets kontor. Ved synlige mangler skal reklamationen sendes straks, i andre tilfælde uden ugrundet forsinkelse og senest 14 dage efter henholdsvis flytningens afslutning eller godsets udlevering.

5) Sagsanlæg/værneting

​Sag mod firmaet skal anlægges i den retskreds, hvor firmaet har hjemsted. I forbrugeraftaler dog ved firmaets eller forbrugerens værneting.

Særlige betingelser vedrørende møbeltransport

6) Transportopgavens omfang

​a. transporten omfatter, med mindre andet er aftalt, ned og opbæring, kørsel samt løs anbringelse af flyttegodset efter kundens anvisning på den nye plads. Af- og påmontering foretages kun ifølge særlig aftale.

b) firmaet levere mod betaling de til nedpakningen nødvendige kasser, jfr. Punkt 8 c.

c. særskilt aftale må træffes, hvis kunden ønsker ind-og udpakning foretaget af firmaet, eller hvis transporten omfatter genstande, der vejer over 250 kg.

7) Transport af farligt gods

​a. modtages farligt gods til transport, skal kunden give firmaet nøjagtige skriftlige oplysninger, om hvori faren består og om de forsigtighedsregler som skal iagttages.

8) Betaling for møbeltransport

​a. tilbud er gældende i 8 dage fra afgivelse og sker på basis af de på tilbudsdagen gældende arbejdslønninger, takster, fragter og valutakurser m. v. prisberegningen starter og slutter på flyttefirmaets domicil.

b. firmaet opkræver fragtbetaling ved arbejdes afslutning, med mindre andet er særskilt aftalt.

c. I tilbud indarbejdes efter aftale betaling for levering af flyttekasser, ind- og udpakning, transport af tunge genstande over 250 kg, unormale afgifter p.g.a. særligt vanskelige adgangstrapper og tilkørselsforhold samt kontante udlæg og omkostninger i forbindelse med transporten, forsikringstegning, attester, toldbehandlinger, evt. pladsleje, færgebilletter, bropenge.

d. firmaet har tilbageholdelsesret for den aktuelle fragt i ikke aflæsset (udleveret) gods svarende til det indbo, som dækker det aktuelle fakturabeløb.

e. hvis en bestilt flytning på grund af forhold, som kunden er ansvarlig for, ikke kan udføres som aftalt, skal flyttefirmaet være berettiget til at få dækket dokumenteret tab det måtte lide, idet vederlaget dog ikke kan overstige den aftalte pris for flytningen. Denne bestemmelse træder dog ikke i kraft, såfremt ændringer af det aftalte skyldes forhold, som kunden bevisligt ikke har kunnet undgå, og hvis følger kunden var ude af stand til at hindre, og kunden har meddelt firmaet dette senest 24 timer og ved virksomhedsflytninger senest 3 hverdage før den aftalte tid for flytningen begyndelse.

Særlige betingelser for udenlandsflytninger

9) Generelt

​Udover ved førnævnte fælles og særlige betingelser gælder ved udenlandsflytninger:

a. kunden erklærer med sin underskrift på ordrebekræftelsen, at der ikke befinder sig toldpligtig eller ulovlig gods i indboet (F.eks. tobak, spiritus, pornografi, narkotika, våben m.v.)

b. jfr. Punkt 8a forbeholder firmaet sig ret til en regulering af den aftalte pris, såfremt der 8 dage efter tilbudsdagen sker udefra kommende ændringer med hensyn til takster, fragter, afgifter og valutakurser, og snarest muligt informere kunden om dette. Betaling ved udenlandsflytninger sker før på- og aflæsning af godset, med mindre andet er særskilt aftalt.

c. bestemmelsen i punkt 8 e er ligeledes gældende for udenlandsflytninger, dog således, at meddelelse om, at flytningen ikke skal/kan gennemføres, må være tilgået firmaet med en rimelig frist i forhold til den konkrete flytteopgave.

Særlige betingelser vedrørende opbevaring

10) Generelt

​a. Firmaets magasin er grundmuret med fast tag og bygningsforsikret.

b. godt der er udsat for hurtigs fordærvelse, farligt gods, eller gods, som kan påføre andet hos firmaet opbevaret gods skade, modtages ikke til opbevaring,medmindre der udtrykkelig skriftlig aftale herom.

c. skulle sådan gods uden firmaets videne være blevet oplageret, hæfter kunden efter dansks ret almindelige erstatningsregler.

11) Forsikring

​a. opbevaret gods er ikke forsikret af firmaet for såvidt angår hændelige skader,men der kan tegnes forsikring via firmaet mod brand, indbrudstyveri, og vandskade efter skriftlig aftale mod særskilt betaling.

b. holder kunden selv godset forsikret, opgives forsikringsselskabets navn samt forsikringssum til firmaet. kunden bør gøre sit forsikringsselskab opmærksom på flytningen.

12) Specifikation.

​a. godset modtages kun til opbevaring efter yderligere besigtigelse.

b. er der ikke ved indlagringen udarbejdet specifikatin, betragtes det indlagrede som et parti, og opbevaringsbeviset er i såfald ikke noget bevis for, hvor meget der er opbevaret.

c. såfremt specifikation over det indlagrede tilstilles kunden, må eventuel reklamation tilsendes firmaet skriftligt.

d. kunden har pligt til at gøre firmaet opmærksom på, hvis der er tale om særlige forhold vedrørende værdi og indhold af kasser og lignende. firmaet er kun ansvarlig for egne fejl og forsømmelser.

e. specifikationen optages kun mod betaling for det dermed forbundne arbejde. hvis der af det oplagrede, specificerede gods udtages genstande, eller hvis kunden iøvrigt foretager, nogensomhelst handling med hensyn til godset, må han på ny sammen med firmaet fastslå godsets antal, respektive vægt og beskaffenhed, firmaet er kun ansvarlig for egne skader.

13) Skadedyr

​a. firmaet er ikke ansvarligt for angreb af skadedyr af nogen art, som ikke kan tilregnes firmaets forhold.

14) Rengøring og vedligeholdelse.

​a. firmaet har ikke pligt til foranstaltninger til rengøring eller vedligeholdelse af det opbevarede. sådanne foranstaltninger udføres kun efter skriftlig ordre og mod betaling.

15) Besigtigelse

​a. det står kunden frit for at besigtige lagerlokalerne. indvendinger mod godsets opbevaringsmåde eller mod valg af lagerlokaler må gøres straks.

b. besigtigelse af det opbevarede gods,ompakning, udtagning af enkelte genstande m.v, kan kun ske efter forudgående aftale med firmaet og arbejdet, der er forbundet hermed bregnes tarifmæssigt.

16) Betaling ved opbevaring

​ved ind- og udlevering samt forevisning af opbevaringseffekter beregnes arbejdspenge. opbevaringsafgiften beregnes normalt månedsvis og erlægges i mangel af anden skriftlig aftale kvartalvis forud. eventuel formeget betalt opbevaringsafgift refunderes efter udlevering, dog kun for halve måneder. Når en del áf løst anbragt gods udtages reduceres opbevaringsafgiften forholdsmæssigt.

17) Opsigelse

​a. kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 3 hverdages varsel.

b. firmaet kan til enhver tid opsige aftalen med 1 måneds varsel.

c. kan værdien af det opbevarede gods ikke klart dække firmaets tilgodehavende hos kunden, kan firmaet i tilfælde af kundens misligeholdelse dog straks ophæve opbevaringskontrakten, jfr. i øvrigt punkt 22

18) udlevering

​a. forinden udlevering kan ske, skal firmaets tilgodehavende være betalt.

b. Firmaet er ikke ansvarlig for skader eller mangler, der opstår under transport, som udføres af kunden selv eller på dennes foranstaltning af andre end firmaet. jfr. punkt 2 a og b

19) Legitimation

​a. ved godsets modtagelse udsteder firmaet i kunden navn et opbevaringsbevis, der ikke må transporteres til tredjemand, hverken til eje eller til sikkerhed, medmindre firmaet har givet det påtegning herom, jfr. i øvrigt punkt 18

b. delvis udlevering kan kun finde sted mod påtegning herom opbevaringsbeviset.

c. opbevaringsbeviset må opbevares omhyggeligt hos kunden. går det tabt, kan firmaet modforevisning af behørig billedlegimitation og mod kvittering udlevere godset til kunden.

d. udlevering til tredjemand kan kun ske ved fuldmagt fra kunden.

20) Adresse.

​Henvendelse fra firmaet til kunden kan ske til den sidst opgivne adresse. forsømmer kunden at opgive adresseforandringen, er han ansvarlig for alle følger heraf, jfr. bl.a. neden for under punkt 22 om tvangssalg og for enhver deraf følgende ulempe og udgift for firmaet i forbindelse med efterlysning af kunden.

21) Ejendomsret og panterettigheder.

​Kunden har pligt til ved indleveringen af gods at oplyse om evt. hæftelse på godset, pant, ejendomsforhold,mv.

​22) Tvanssalg og bortskaffelse.

​Udebliver forfalden opbevaringsbetaling udover den aftale betalingsfrist, kan firmaet efter skrifteligt påkrav om betaling til kunden hvis,

– denne har opgivet sin ret til genstandene, eller

– det opbevarede ikke mere giver sikkerhed for vedlaget for yderligere opbevaring, eller

– der er tale om letfordærvelige varer, eller

– kunden er forsvundet og har været forsøgt fundet i en længere periode,

eller i lignende situationer, ved offentlig vurdering eller auktion bortsælge så meget af godset, at firmaets samlede fordringer inkl. omkostninger dækkes. eventuel overskydende salgssum udbetales til kunden. kan salg ikke finde sted, eller er det åbenbart, at de med et salg forbundne omkostninger ikke ville kunnes dække af salgssummen, er firmaet berettiget til at skaffe´genstanden bort.​

DMF Certifikat 2022

Sådan klares betalingen

Samlet forsikringssum er kr. 2 millioner og kr. 50.000 pr. genstand. Tillægsforsikring tegnes på værdifulde genstande.

Betaling ved alle flytninger er kontant, evt. via Mobilepay eller bankoverførsel ved endt aflæsning, med mindre andet er aftalt ved bestilling af flytning.

Vi forbeholder os ret til at genforhandle pris, hvis en opgave viser sig at udgøre mere end 50% af det aftalte.

 

I tilfælde af afbestilling

Evt. afbestilling af flytteaftale: det sker sjældent, men hvis vi bare ved besked nogle dage i forvejen, beregner vi intet gebyr. Ved afbestilling mindre end 24 timer før aftalt tid, forbeholder vi os ret til at forlange gebyr kr 1.000 incl. moms

Vores kerneværdier

Kerneværdierne i Athene Flyttefirma er kvalitet, service, tillid og præcision. Med andre ord;
at leve op til det, du forventer af et professionelt flyttefirma.

Kvalitet

Service

Tillid

Præcision

Vi lever af vores anbefalinger fra kunder og 50 procent af
vores opgaver er på anbefaling fra tidligere kunder. Du kan læse vores anbefalinger fra vores kunder nedenfor.

Skriv en anmeldelse